Vanuit het Nationaal Energieakkoord is er veel aandacht voor het verduurzamen van de Nederlandse koopwoningen. Binnen de VNG ondersteuningsstructuur werken gemeenten actief samen aan het opzetten van energieloketten en het betrekken van het bedrijfsleven hierbij. Daarbij worden er lokaal en regionale initiatieven opgezet gericht op het realiseren van energiebesparing bij de particuliere woningeigenaar.

Versnelling NL heeft in 2016 in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een drietal lopende aanpakken op het gebied van energiebesparing bestaande bouw bij eigenaar/bewoners gevolgd en gekeken of de aanpakken kunnen leiden tot (informatie over) opschaalbare businesscases.

Uit het rapport Op weg naar opschaalbare businesscases in de bestaande particuliere woningbouw van VersnellingNL bleek dat de initiatieven, vanuit de gemeentelijk energielokketten en de samenwerking met het bedrijfsleven, nog niet geleid hebben tot grootschalige vraag naar energiebesparende maatregelen bij particuliere woningeigenaren. Ook was het aanbod van bedrijven rond energiebesparingsmaatregelen nog onvoldoende ontwikkeld, waarmee een zelfstandige energiebesparingsmarkt gecreëerd kan worden. Met het ongewijzigd voortgaan op de huidige weg zullen de overheidsdoelstellingen voor energiebesparing in de particuliere bouw niet gehaald worden.

Er zijn ook de afgelopen jaren over het land zeker veel goede initiatieven (geweest) en is er veel kennis en leerervaring opgedaan. Deze kennis en ervaring wordt echter nog onvoldoende benut, met elkaar verbonden en ‘in samenwerking onder zekere regie’ ingezet voor een versnelling in de doorontwikkeling gericht op concrete resultaten voor woningeigenaren, ondernemers en lokale overheden. Er is veel aandacht in het speelveld voor de activiteiten en succesfactoren rond de inzet van gemeentelijke energieloketten richting vraagontwikkeling. Tegelijk groeit de aandacht voor aanbodontwikkeling en de rol van het bedrijfsleven. Hetgeen resulteert in veel vragen en informatiebehoefte rond samenwerking en haalbare businesscases. Vanuit het rapport is een ook een document opgesteld met Lessons Learned ‘Op weg naar opschaalbare businesscases in de bestaande particuliere woningbouw’.